Тоерема за минималното покритие

Определение на покритие:
Нека е даден граф G, като от всеки връх на G излиза поне 1 ребро.
Покритие е такова подмножество C от ребра на G, че всеки връх на G да попада в поне едно ребро от C.

Определение на минимално покритие:
Покритието C на графа G е минимално, когато съдържа по-малко (или равен брой) ребра от всяко друго покритие на G.

Определение на подграф:
Графът H е подграф на G когато множетвата на върхове и ребрата му са подмножества съответно на върховете и ребрата на G.


Тоерема за минималното покритие (Cover_T):

Минималното покритие съдържа максимално разбиване.

По-точна формулировка:
Нека C е минимално покритие на графа G.
Тогава съществува максимално разбиване A на G, което е подграф на C.

Доказателство:

От определението на покритие е ясно, че C е подграф на G, съдържащ всички му върхове. Да построим максимално разбиване на графа C, което да означим с B. Ще докажем, че B е максимално разбиване и за графа G.

Нека разделим ребрата на G на три групи така: червени ще наричаме ребрата от разбиването B. сини ще наричаме ребрата от покритието C, които не са от B. зелени ще наричаме останалите ребра на G, т.е. тези, които не са от C.

Ще направим анализ на свързаните парчета на графа C. Нека Z е едно такова парче.

(1) Във Z няма път, който да съдържа 3 или повече ребра. Ако допуснем че има път с поне три ребра, премахвайки второто ребро от пътя ще получим пак покритие на G, което ще има едно ребро по-малко от C, т.е. ще се окаже, че C не е минимално покритие.

(2) Ако във Z няма и пътища с 2 ребра, то очевидно Z ще се състои от единствено ребро. Ако пък във Z има път с 2 ребра и означим средният връх в този път със z, то всички останали върхове от Z ще бъдат свързани единствено със z, иначе ще получим противоречие с (1). В този случай ще наричаме Z звезда с център z.

(3) Във Z има единствено червено ребро, всички останали са сини. Ако във Z няма червено ребро, можем да боядисаме кое да е и ще получим ново, по-голямо разбиване от B. Ако пък има поне 2 червени ребра, от (2) следва, че те ще имат общ връх - центъра z на Z, което противоречи на факта, че B е разбиване.

На рис. 1 е показан пример на минимално покритие C, съдържащо 7 ребра и неговото боядисване в синьо и червено.

Нека сега допуснем, че B не е максимално разбиване за G, т.е. в G има нарастваща верига за B. Нека ребрата във веригата са r1, r2 ... rk. От дефиницията на нарастваща верига следва, че k е нечетно, ребрата с четни номера са червени, а останалите не.

Оцветяването на вътрешните за веригата нечетни ребра r3, r5 ... rk-2 трябва да е зелено, иначе ще получим път с поне 3 ребра в C, което е невъзможно. На рис. 2 е показан граф G и нарастваща верига r1, r2 ... r5 за разбиването от предната рисунка.

Нека сега разгледаме крайното ребро в нарастващата верига r1. Има 2 варианта за оцветяването му:

  • реброто r1 е синьо. Оставяме го така.
  • реброто r1 е зелено. Първият му връх, който е краен за веригата да означим с X0. X0 трябва да е покрит от C, при това от единствено синьо ребро r0, иначе ще се окаже, че веригата не е нарастваща. Нека другият връх на r0 е Y0. От структурата на C знаем, че Y0 ще е покрит и от червено ребро. Правим следната манипулация: махаме r0 от C и вкарваме r1 в C. Ще получим пак покритие със същия брой ребра, но вече r1 е синьо.
Нека направим подобна манипулация и с другото крайно ребро в нарастващата верига rk (ако се налага).

В модифицираната нарастваща верига крайните ребра са сини, четните са червени, а вътрешните нечетни - зелени. Нека сега премахнем червените от C и да добавим зелените. Ще получим ново покритие C', което ще съдържа 1 ребро по-малко от старото. Това противоречие с минималността на C доказва теоремата.

На рис. 3 е показан графа G и новото покритие C', съдържащо само 6 ребра.


рис. 1


рис. 2


рис. 3


Лема (Cover_cnt):

Нека G е граф с n върха, от които излиза поне едно ребро. Нека броя ребра в максималното разбиване на G е k. Тогава броят на ребрата във всяко минимално покритие на G е n-k.

Доказателство:

Нека C е минимално покритие за G.

Съгласно доказаната по горе теорема Cover_T, C съдържа максимално разбиване A.

От разсъжденията, проведени в началото на доказателството на теоремата знаем, че свързаните парчета от C представляват звезди (виж рис. 1), всяка от които съдържа точно едно ребро от A (червено ребро) и 0 (когато звездата съдържа точно 1 ребро) или повече сини ребра, свързани към единия край на червеното ребро.

(1) Броят на звездите в C ще е равен на k, тъй като всяка звезда съдържа точно едно ребро от A.

(2) Броят на ребрата във всяка звезда е с 1 по-малък от броя на върховете.

Ако сумираме бройките на върховете и ребрата по всички звезди, от (1) и (2) следва, че ще получим равенството:

   (сума от върховете на C) = (сума от ребрата на C) + k

или

   n = (брой на ребрата в C) + k,

с което лемата е доказана.

 

Използвайки доказаните по-горе твърдения, можем да конструираме прост алгоритъм за намиране на минимално покритие, стига да разполагаме с алгоритъм за намиране на максимално разбиване:

Алгоритъм (Min_Cover):

Вход: граф G е граф с n върха, от които излиза поне едно ребро.

1. Намираме максимално разбиване A на G.
2. Добавяме ребра към A ребра така: за всеки връх X, който не лежи на ребро от A избираме кое да е ребро излизащо от X и го добавяме към A.
3. Полученият резултатен граф A е минимално покритие.

Доказателството за коректност на алгоритъма оставяме за упражнение на любознателния читател !

 

(c) Skelet, 2004