Търсене на най-много срещи

Цел: Да се намери най-голямото разбиване по двойки за двуделен неориентиран граф G с N женски и N мъжки върха и M ребра.

Един граф е двуделен, ако множеството от върховете му се разбива на две подмножества - Vf (женски) и Vm (мъжки), така че краищата на всички ребра са в различни подмножества.

Разбиване по двойки (или назначаване на срещи) наричаме такова подмножество A от ребра на G, че всеки връх да попада в най-много едно ребро от A.

С други думи, ако ребрата на G означават харесване между съответните женски и мъжки върхове, търси се максимално количество двойки, които да се срещнат едновременно.

Идея на алгоритъма:

1. Ребрата се прочитат.
2. Тръгваме от празно разбиване.
3. Търси се нарастваща верига. Ако се намери, ребрата по веригата се обръщат, което увеличава с 1 ребрата в разбиването. Тази стъпка се повтаря за всеки женски връх.

Коректността на алгоритъма се дължи на:

Забележки:

1. Не се проверява коректност на данните.

Бързодействие:

Приведеният алгоритъм има сложност O(N^3).

Сходни задачи и допълнителни свойства:

Най-голямото разбиване и най-малкото покритие на граф са пряко свързани задачи. Математическите свойства на тази връзка ни дават тривиален алгоритъм за намиране минимално покритие, стига да сме намерили максимално разбиване.ИМЕ НА ЗАДАЧАТА: matchs

ВХОДЕН ФОРМАТ:

* Ред 1: Две цели числа, разделени с интервал: N и M
  N е броят на върховете в графа (N<=100), 
  а M е броят на ребрата (M<=10000). 

* Редове от 2 до M+1: 
  Всеки ред съдържа 2 параметъра: I и J, които описват ребро. 
  I е женският, а J - мъжкият връх на реброто.


ПРИМЕРЕН ВХОД (файл matchs.in):

5 9
1 4
2 5
5 3
1 1
2 2
3 3
4 4
5 4
3 2

ИЗХОДЕН ФОРМАТ:

* Ред 1: брой K на срещите в масималното разбиване
* Редове от 2 до K+1: 
  ребра на разбиването, показващи кой женски с 
  кой мъжки връх трябва да се срещне.

ПРИМЕРЕН ИЗХОД:

mathcs=5
1 1
2 5
3 2
4 4
5 3


Текст на алгоритъма:
(c) Skelet, 2004